ความรู้ทั่วไป

อัตราส่วนแบริ่ง เป็นค่าเฉลี่ยระดับพื้นที่ขึ้นรูป มีหน้าที่ดังนี้

    ควบคุมการไหลของมวลเนื้ออลูมิเนียมให้ทุกส่วนไหลออกเสมอกัน
    ควบคุมทิศทางการไหลของเส้น
    ควบคุมความยาวเส้นให้แต่ละเส้นยาวใกล้เคียงกัน
    เป็นตัวกำหนดให้เกิแรงดันมากหรือน้อยตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบสร้าง  
    โดยการเพิ่มหรือลดอัตราส่วนแบริ่ง (Bearing Ratio)

การกำหนดค่าการไหลในพื้นที่ขึ้นรูป (Bearing)

พื้นที่แบริ่งถูกสร้างให้มีความสูง-ต่ำเพราะส่วนที่สูงจะไปชะลอการไหลส่วนที่ต่ำก็จะได้ไหลตามทัน มีหลักการ ดังนี้

การกำหนด Bearing

ถ้ารูปเป็นแนวยาว แบ่งเป็น 5 ระดับ ลักษณะขั้นบันใด ๆ ละ 1 มิล. กว้าง 10 มิล.

ถ้ารูปยาวประมาณ 80 มิล. แบ่งเป็น 5 ระดับ ขั้นละ ๆ 0.8 มิล. กว้าง 8 มิล.

ถ้ารูปยาวประมาณ 60 มิล. แบ่งเป็น 4 ระดับ ขั้นละ ๆ 0.7 มิล. กว้าง 8 มิล.

ถ้ารูปยาวประมาณ 40 มิล. แบ่งเป็น 3 ระดับ ขั้นละ ๆ 0.7 มิล. กว้าง 7 มิล

ถ้ารูปยาวประมาณ 20 มิล. แบ่งเป็น 3 ระดับ ขั้นละๆ 0.5 มิล. กว้าง 4มิล.

ถ้ารูปยาวประมาณ 10 มิล. แบ่งเป็น 2 ระดับ ขั้นละ ๆ 0.5 มิล. กว้าง 3มิล.

ถ้าวางหลายรูป