ความรู้ทั่วไป

การคำนวนความหนา Die plate

Factor (F) เป็นค่าตัวแปรจากผลของแรงดัน      

ขนาดเครื่อง ค่า (F)
1,800 1.55
1,500 1.25
1,200 1.1
880 0.95
660 0.85

 

 

Release factor (Rf) เป็นค่าผ่อนของตัวแปร 

ขนาดเครื่อง ค่า(Rf)
1,800 0.085
1,500 0.09
1,200 0.095
880 0.1
660 0.11

 

การคำนวนความหนา Die plate

Factor (F) เป็นค่าตัวแปรจากผลของแรงดัน      

ขนาดเครื่อง ค่า (F)
1,800 1.55
1,500 1.25
1,200 1.1
880 0.95
660 0.85

(A) = Area  (LxG)

(B)= Area  BLACK

(F)= Factor

(R)=Die release

(M)=R/F

***(T)= (A+B)/M   

 M.คือค่าปฏิพากย์กับแรงกระทำ

  T.คือค่าความหนาที่ต้านแรงกด

 

Release factor (Rf) เป็นค่าผ่อนของตัวแปร

ขนาดเครื่อง ค่า(Rf)
1,800 0.085
1,500 0.09
1,200 0.095
880 0.1
660 0.11

 

Rf.  คือค่าผ่อนผลของตัวแปร

Tm. คือค่าส่วนลดระหว่างค่าความหนา

คือค่าต่ำสุดของความหนา

Tm.= TxRf.

***TD=T- Tm.

การคำนวนความหนา Mandrel

Factor (F) เป็นค่าตัวแปรจากผลของแรงดัน      

ขนาดเครื่อง ค่า (F)
 1,800 1.55
1,500 1.25
1,200 1.1
880 0.95
660 0.85

 

Release factor (Rf) เป็นค่าผ่อนของตัวแปร

ขนาดเครื่อง ค่า(Rf)
1,800 0.085
1,500 0.09
1,200 0.095
880 0.1
660 0.11

 

 

การคำนวนความหนา Mandrel

Factor (F) เป็นค่าตัวแปรจากผลของแรงดัน      

ขนาดเครื่อง ค่า (F)
 1,800 1.55
1,500 1.25
1,200 1.1
880 0.95
660 0.85

 

(P) พื้นที่รับแรงกด

(R) จำนวนสะพาน

(S)รูปตัดขาต้านแรงกด

S=(PxF)/R

S=(PxF)/R

A=(W+w)xLA/2

B=(W+w)xLB/2

C=WxLC

C=S-(A+B)                          

( S ) รูปตัดขาต้านแรงกด

LC=C/W

***L=LA+LB+LC

(L)คือความยาวขาที่ค่าสูงสุด

L=LA+LB+LC

Release factor (Rf) เป็นค่าผ่อนของตัวแปร

ขนาดเครื่อง ค่า(Rf)
 1,800 0.085
1,500 0.09
1,200 0.095
880 0.1
660 0.11

 

RF.= คือค่าผ่อนผลของตัวแปร

Lm.=คือค่าส่วนลดระหว่างค่าความสูง

LD.=คือค่าต๋ำสุดของความสูง

Lm.=LxRf.

ตัวอย่าง  การคำนวณ  เปรียบเทียบ  ถ้าพื้นที่ 2,340  ตารางมิลลิเมตร