ความรู้ทั่วไป

การออกแบบแม่พิมพ์โดยมีกฎเกณฑ์ สิบประการ

ก.วางรูปทรงเฉลี่ยกลางหน้าพิมพ์(กรณีรูเดียว)

 

ข.วางรูปทรงให้ขาอยู่แนวระนาบ

 

ค.วางรูปแบบตัวเลขนาฬิกา และวางรูปแบบวงกลม

 

ง.วางรูปทรงห่างจากศูนย์กลางประมาณ 1ใน3ของขอบPLL.

 

จ.วางรูปทรงให้ส่วนที่เป็นรูอยู่ศูยน์กลาง(ยกเว้นมีปีกยาวเกิน2เท่าของส่วนรู)

 

ฉ.ไม่วางแผ่นทรงแบนกว้างซ้อนกัน(รูปทรงเทียบPLL.แล้วโตกว่า1/2ถือว่ากว้าง)

 

ช.ไม่วางรูปโดยไม่มีแบบร่างของBolster

 

ซ. ไม่วางรูปโดยไม่คำนึงถึง  Die backer

 

ฌ.ไม่ออกแบบเกินความจริงที่เครื่องจักรและเครื่องมือจะทำได้


ญ.ไม่ออกแบบจนยาวเกินชุดรับแรง (Bolster&Sub bolster)