ผลงานแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
แม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
งานแก้ไข Project 7959
ปัญหา : การเกิดรอยต่อ
สาเหตุของปัญหา : เกิดจากแท่งบิลเลตระหว่างลูกที่ 1 และลูกที่ 2 ทำให้เกิดรอยต่อ
เนื่องจากแรงดันของบิลเลต และปัจจัยอื่นๆของเครื่องรีดอลูมิเนียม
การแก้ปัญหา : 1.แก้ไขในส่วน แบริ่งโดยการลดแบริ่งให้ความฝืดใกล้เคียงในส่วนที่เร็ว
2.ปรับแต่งในส่วน Feeder plate เพื่อดักทางเข้าให้เนื้ออลูมิเนียมสมดุลกัน
ภาพจากการ Test ครั้งที่ 1