ความรู้ทั่วไป
การออกแบบและการคำนวนการรับแรงของแม่พิมพ์
เรียงตามประเภทแม่พิมพ์ แบ่งเป็น 3ประเภทหลัก
ก.รูปทรงทั่วไปไม่มีจุดอ่อนที่ทำให้แม่พิมพ์แตกง่าย เรียกแม่พิมพ์ชนิดนี้ว่า (Simple die)
ข.รูปทรงมีจุดอ่อนที่ทำให้แม่พิมพ์แตกได้ เรียกแม่พิมพ์ชนิดนี้ว่า (Semi hollow die)
ค.รูปทรงมีรู เรียกแม่พิมพ์ชนิดนี้ว่า (Hollow die)