CXD

การออกแบบจำแนกตามชื่อเรียกของลักษณะการสร้าง

ความรู้ทั่วไป Solid die control shape  เป็น Simple die ที่ขุดหน้า Die เพื่อช่วยปรับให้ Bearing ควบคุมการไหลได้ดีขึ้น ประกอบด้วย Die plate &Die backer (ขนาด Die backer จำกำหนดความหนาไว้ขนาดเดียว) Feed plate continuous เป็น Simple die มี Feed plate ทำหน้าประสานเนื้อ Section ของ Billet แท่งแรกต่อกับ แท่งสองแน่นเป็นเนื้อเดียวกันและช่วยให้การรีด การกระทำต่อเนื่องได้ Feed plate continuous shape เป็น Simple die มี Feed plate  ทำหน้าที่ช่วยปรับให้ Bearing ที่Die plate ควบคุมการไหล ได้ดีขึ้นและช่วยต่อเนื้อSection ได้ด้วยเหมือนกัน Solid …

การออกแบบจำแนกตามชื่อเรียกของลักษณะการสร้าง Read More »

ระบบการทำงานของแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม

ความรู้ทั่วไป การออกแบบและการคำนวนการรับแรงของแม่พิมพ์ เรียงตามประเภทแม่พิมพ์ แบ่งเป็น 3ประเภทหลัก ก.รูปทรงทั่วไปไม่มีจุดอ่อนที่ทำให้แม่พิมพ์แตกง่าย เรียกแม่พิมพ์ชนิดนี้ว่า (Simple die) ข.รูปทรงมีจุดอ่อนที่ทำให้แม่พิมพ์แตกได้ เรียกแม่พิมพ์ชนิดนี้ว่า (Semi hollow die) ค.รูปทรงมีรู เรียกแม่พิมพ์ชนิดนี้ว่า (Hollow die)

การวางแผนการออกแบบสร้างแม่พิมพ์

ความรู้ทั่วไป การออกแบบแม่พิมพ์โดยมีกฎเกณฑ์ สิบประการ ก.วางรูปทรงเฉลี่ยกลางหน้าพิมพ์(กรณีรูเดียว)   ข.วางรูปทรงให้ขาอยู่แนวระนาบ   ค.วางรูปแบบตัวเลขนาฬิกา และวางรูปแบบวงกลม   ง.วางรูปทรงห่างจากศูนย์กลางประมาณ 1ใน3ของขอบPLL.   จ.วางรูปทรงให้ส่วนที่เป็นรูอยู่ศูยน์กลาง(ยกเว้นมีปีกยาวเกิน2เท่าของส่วนรู)   ฉ.ไม่วางแผ่นทรงแบนกว้างซ้อนกัน(รูปทรงเทียบPLL.แล้วโตกว่า1/2ถือว่ากว้าง)   ช.ไม่วางรูปโดยไม่มีแบบร่างของBolster   ซ. ไม่วางรูปโดยไม่คำนึงถึง  Die backer   ฌ.ไม่ออกแบบเกินความจริงที่เครื่องจักรและเครื่องมือจะทำได้ ญ.ไม่ออกแบบจนยาวเกินชุดรับแรง (Bolster&Sub bolster)

ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้สร้างแม่พิมพ์

ความรู้ทั่วไป การสร้างแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อการออกแบบสร้างสมบูรณ์ ความแม่นยำของขนาด ความละเอียดของผิว อยู่ที่เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ C.N.C.MILLING MACHINE ELECTRIC DISCHARGE MACHINE (EDM) ELECTRIC WIRE CUT MACHINE (EWM)

กำหนดเครื่องรีดในการออกแบบสร้างแม่พิมพ์

ความรู้ทั่วไป เครื่องรีดแต่ละขนาดจะบอกปริมาณกระบอกจุไว้เช่น 660 ,880,1200,1500,1800us.t. หรือมากกว่านี้ การสร้างแม่พิมพ์ให้ได้รูปประพรรณที่คุ้มค่าการผลิตควรพิจารณาดังนี้ เลือกขนาดเครื่องที่เหมาะสมกับรูปประพรรณ จำนวนเส้นต่อแท่งให้ได้มากที่สุด

การออกแบบแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียมเส้น

ความรู้ทั่วไป ความเป็นไปได้ของรูปประพรรณที่จะเกิดจากการรีด ขีดจำกัดในเรื่อง Section ใหญ่เกินไป ขีดจำกัดเรื่อง Section ที่ค่า Ratio ต่ำมาก